Podmienky súťaže na FB

Všeobecné podmienky SÚŤAŽE hyaluron.sk na FACEBOOKU

 1. Usporiadateľom Súťaže

(ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Kingray s.r.o.Ružová 728/2050 01 Revúca, Banskobystrický kraj, Slovensko. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

 

 1. Cieľ a trvanie súťaže
 2. Cieľom Súťaže je podporiť povedomie a spropagovanie webovej stránky a facebook stránky internetového obchodu hyaluron.sk/hyaluron-kosmetika.cz
 3. Súťaž sa uskutoční v termíne od 11.12.2023 do 19.12.2023.

 

 1. Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník“) môže byť každá fyzická osoba :

 1. a) s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, a doručovacou adresou na území SR.
 2. b) ktorá má viac ako 18 rokov,
 3. c) ktorá splní podmienky súťaže stanovené usporiadateľom súťaže.
 4. d) ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto pravidiel s výnimkou osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 1. Zaradenie do súťaže
 2. Do výberu výhercu budú zaradení všetci sledovatelia facebook stránky hyaluron.sk/hyaluron-kosmetika.cz, ktorí v termíne ukončenia súťaže splnia stanovené podmienky.
 3. Do výberu výhercu budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí v termíne ukončenia súťaže pridajú pod súťažný príspevok komentár, v ktorom označia 2 ďalších užívateľov facebooku.

 

 1. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

BeautyBiowave LIFTeye 2V1 pre očné okolie EXCLUSIVE

Viac o výhre: https://www.hyaluron.sk/p/beautybiowave-lifteye-2v1

 

 1. Kompetencie Usporiadateľa
 2. Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a žrebovaním výhercu a ceny v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa účastník správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Účastníka, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb. V okamihu, keď budú zistené porušenia týchto Pravidiel, bude účastník na základe rozhodnutia Usporiadateľa vylúčený zo Súťaže. Definitívne rozhodnutie je v kompetencii Usporiadateľa.

 

 1. Žrebovanie a oznámenie výhercov Súťaže
 2. Výherca bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich automaticky zaradených do súťaže splnením podmienok v trvaní súťaže.
 3. Usporiadateľ vyžrebuje zo zapojených len jedného výhercu.
 4. Výherca Súťaže bude zverejnený 20.12.2023 na facebookovej stránke hyaluron.sk/hyaluron-kosmetika.cz, kde nám následne zašle súkromnou správou, alebo do komentára svoje kontaktné informácie pre zaslanie výhry.

 

 1. Všeobecné informácie o cenách a výhercoch
 2. Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neposkytne požadované informácie) na oznámenie o prevzatí výhry do 14 dní od obdržania oznámenia, stráca nárok na cenu.
 3. Výhra bude zaslaná kuriérom najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia súťaže a zverejnenia mena výhercu.
 4. Účastníci Súťaže súhlasia s tým, že poskytnú Usporiadateľovi Súťaže nasledujúce informácie: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, mail a telefónne číslo najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výhre. Pokiaľ výherca neposkytne Usporiadateľovi požadované informácie v stanovenom termíne, nie je Usporiadateľ povinný zaslať výhru. V takom prípade je Usporiadateľ na základe týchto pravidiel oslobodený od všetkých záväzkov voči Účastníkovi.
 5. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.
 6. Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 1. Všeobecné podmienky
 2. Účasť v Súťaži je podmienená Účastníkovým súhlasom s Pravidlami Súťaže. Zapojený do Súťaže vyslovuje súhlas so svojou účasťou v Súťaži a s Pravidlami Súťaže. Pravidlá sú k dispozícii na stránke www.hyaluron.sk.
 3. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 

 1. Osobné údaje

Výherca udeľuje súhlas, aby spoločnosť spoločnosť Kingray s.r.o.Ružová 728/2050 01 Revúca, Banskobystrický kraj,Slovensko, spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a tel.číslo v súlade s § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) pre účely poštového styku. Zapojením sa do Súťaže Výherca súhlasí, aby boli spracúvané aj ďalšie jeho osobné údaje v rozsahu: kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty za účelom bezproblémového doručenia výhry. Tento súhlas udeľuje na dobu 1 roka odo dňa zapojenia sa do Súťaže a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek písomne odvolať. Výherca má práva podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Súťažiaci môže kedykoľvek požiadať o odstúpenie zo Súťaže zaslaním mailu na info@hylauron.sk. Spoločnosť splní všetky tieto požiadavky po ich doručení bezodkladne.

 

 1. Dane

Výherca berie na vedomie, že Výhra podlieha dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjmy zo zárobkovej činnosti v podobe výhier a cien, ako ostatných príjmov, podliehajú zdravotným odvodom vo výške ustanoveným týmto zákonom.

 

 1. Riešenie sťažností

Sťažnosti a reklamácie prijíma Usporiadateľ písomne na e-mailovej adrese info@hyaluron.sk. Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Súťažiaceho. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek Súťažiaceho, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.

 

 1. Osobitné ustanovenia
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na facebook stránke hyaluron.sk/hyaluron-kosmetika.cz. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacim v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
 3. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 4. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Súťažiacemu mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži. V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. Súťažiaci o tom musia byť informovaní prostredníctvom na facebook stránky hyaluron.sk/hyaluron-kosmetika.cz, alebo prostredníctvom ďalších možných spôsobov komunikácie. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Súťažiacim zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Súťažiacich. Súťažiaci preberajú všetku zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli utrpieť účasťou v Súťaži.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Súťažiaci sa môžu s Pravidlami súťaže v plnom znení oboznámiť na stránke www.hyaluron.sk.
 3. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a riadia sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

V Revúcej, dňa 10.12.2023

Kingray s.r.o., Ružová 728/2050 01 Revúca, Banskobystrický kraj, Slovensko

hyaluron.sk Reviews with ekomi.sk