Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e- shopu)

Eshop: www.hyaluron.sk

Obchodné meno:

YALONG TRADE s.r.o.
Ulica a číslo: M.Bodického 1517/14
PSČ a mesto: 050 01 Revúca, Slovensko

IČO: 36 789 348
DIČ DPH: SK2022391239
Zapísaná v Obchodnom registri, okresný súd Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo 13190/S
Číslo účtu: 2315062854/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0023 1506 2854

Telefón/Mobil: 0907173910, 0918988998 
E-mail: info@hyaluron.sk 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Príjem objednávok cez email: nonstop
Príjem objednávok telefonicky: Pondelok až Piatok od 8.00 do 16.00 hod
Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 8.00 do 16.00 hod

Zodpovedný vedúci: Ing.František Kokoš

Prevádzka:
YALONG TRADE s.r.o.
Ulica a číslo: Ružová 728/2
PSČ a mesto: 050 01 Revúca, Slovensko

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46
974 01 Banská Bystrica 1
e-mail: bb@soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I. Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je YALONG TRADE s.r.o.., so sídlom M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca.
 2. Predávajúcim je YALONG TRADE s.r.o.., so sídlom M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.hyaluron.sk je YALONG TRADE s.r.o., so sídlom M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca a prevádzkou na Ružová 728/2, 050 01 Revúca.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom  e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II. Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e- mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV. Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a. platba na dobierku ( platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b. platba pr osobnom prevzatí na predajni
c. platba na základe zálohovej faktúry (objednávky) vopred -  tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

 1. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a. Slovenskej pošty - je možné len na vyžiadanie po telefonickom dohovore s kupujúcim. 
b. kuriérskej spoločnosti - štandardne doručujeme tovar len spoločnosťou DPD
c. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke

Článok VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,00 €
  2. pri doprave Slovenskou poštou s doručením do Českej republiky do 5 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,00 €
 2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,99 €
  2. pri doprave Slovenskou poštou s doručením do Českej republiky do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,99 €
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne vzákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VII. Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr vposledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (https://www.hyaluron.sk/kontakt/online-formular-na-odstupenie-od-zmluvy).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný: prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný: dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ozákonom č.122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

Článok XII. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto podmienky boli vypracované vrámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk)alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov- alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on- line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. apríla 2016.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním: k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim; nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie; používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru; zanedbaním v starostlivosti a údržby o tovar; poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním; používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e- mailu).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, vo dôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie: a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 15. Kontakt Yalong Trade s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, yalongtrade@gmail.com alebo info@laserprezivot.sk .

Ochrana osobných údajov
(neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok)

Prevádzkovateľom je spoločnosť YALONG TRADE s.r.o, M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca, IČO: 36 789 348 prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť na adrese Ružová 728/2, 050 01 Revúca.

Prevádzkovateľ prevádkuje eshop IS www.hyaluron.sk .

Spoločnosť YALONG TRADE s.r.o. prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a adresy. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok. Predávajúceho môžete písomne požiadať, aby Vaše osobné údaje vymazal zo svojej databázy.

Potvrdením objednávky v eshope IS vy ako dotknutá osoba (zákazník) súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých v potvrdenej objednávke podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potvrdzujete, že ste si prečítali obchodné podmienky, porozumeli ste im a ste kvalifikovaná urobiť rozhodnutie o poskytnutí osobných údajov prevádzkovateľovi IS eshopu.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle eshopu. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ eshopu oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e- shope na účely spracúvania, ktoré sú popísané nižšie.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje (usporiadaný súbor osobných údajov) dotknutých osôb poskytnuté dotknutou osobou (zákazníkom) objednaním tovaru v eshope sú systematicky spracúvané v IS účtovnej agende podľa určených kritérií s cieľom dosiahnúť ustanovené účely spracúvania.

Účelom spracúvania osobných údajov je - získavanie osobných údajov dotknutých osôb (zákazníkov, ktorí si cez IS eshop objednali tovar) pre potreby prevádzkovateľa a to:

♣ pre účely vystavenia faktúry a dodacieho listu (daňového dokladu) v IS účtovnej agende prevádzkovateľa eshopu,

♣ pre účely komunikácie s dotknutou osobou telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie,

♣ pre účely poskytnutia osobných údajov sprostredkovateľovi - prepravnej spoločnosti - Direct Parcel Distribution SK s.r.o. , Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35 834 498 alebo slovenskej pošte výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru prostredníctvom telefonického kontaktu a následné doručenie tovaru,

♣ a pre účely evidencie a uchovávania osobných údajov v IS eshope pre rýchly a jednoduchý prístup k objednávkam a osobným údajom a následné rýchle a jednoduché vyhľadanie objednávok a osobných údajov v papierových záznamoch (objednávky, faktúry, dodacie listy v papierovej podobe v obaloch) alebo v IS účtovnej agende pre účely prípadných reklamácií.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na yalongtrade@gmail.com.

Osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb (zákazníkov), najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ sa zaručuje spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Prevádzkovateľ sa zaručuje zabezpečiť identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelov spracúvania a zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, telefónny kontakt, email, prípadne titul dotknutej osoby (zákazníka)

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spoločnosť informovať o ich zmene emailom na yalongtrade@gmail.com

Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ je povinný získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod. Prevádzkovateľ eshopu neposkytne ani nesprístupní osobné údaje tretej osobe s výnimkou prípadov ak je poskytnutie alebo sprístupnenie s Prevádzkovateľom zmluvne dohodnuté, alebo ak je nevyhnutné pre plnenie vybavenia objednávky medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou (zákazníkom). Pokiaľ Prevádzkovateľ eshopu využíva na získavanie alebo spracúvanie osobných údajov tretie osoby ako sprostredkovateľov (prípadne poskytuje v tejto súvislosti osobné údaje iným prevádzkovateľom), robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a len po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje.

Sprostredkovateľ: Direct Parcel Distribution SK s.r.o. , Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35 834 498, slovenská pošta

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

§ 10 ods.1 a § 6 ods. 2 písm. c) až f) a i) zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iný právny základ, obchodné a záručné podmienky:

§ 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.)
Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
Zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb:

Podľa §4 ods.3 písm.e) zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podmienkami spracúvania osobných údajov rozumieme prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá a pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania.

Podľa §2 ods.3 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

Osobné údaje dotknutých osôb alebo zákazníkov sú spracúvané čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania (kombinovaná forma spracúvania, keď spravidla tie isté osobné údaje sú spracúvané pomocou výpočtovej techniky vo forme elektronických záznamov a zároveň aj v nosičoch dát spracúvaných vo forme spisov, kartoték)

Osobné údaje budú spracúvané:

(i) s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, (ii) v rámci IS eshopu a IS účtovnej agendy prevádzkovateľa eshopu
(iii) sprístupnením a/alebo poskytnutím osobných údajov na spracúvanie v IS sprostredkovateľa – prepravná spoločnosť

(iv) zabezpečením a chránením v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov

Podmienky a účely spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ zverejní v obchodných podmienkach na stránke eshopu.

Podmienky ochrany osobných údajov prevádzkovateľa spracuje v bezpečnostnej smernici.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

(i) vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
(ii) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
(iii) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
(iv) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(v) vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(vi) vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

(vii) vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(viii) vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
(ix) namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení) alebo zo zmluvy uzavretej medzi oprávnenou osobou a Prevádzkovateľom. Dotknutá osoba môže žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Prevádzkovateľa preukázaním preukazu zamestnanca, prípadne iným dokladom vydaným prevádzkovateľom.

Dokumenty o evidencii a registrácii informačných systémov Prevádzkovateľa budú sprístupnené na požiadanie na adrese sídla Prevádzkovateľa v pracovnej dobe.

Doplnenie ku obchodným podmienkam, časť ochrana osobných údajov:

(Súčasť obchodných podmienok)

Poskytovateľom serverovej služby hostovania internetovej stránky e-shopu je Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, DIČ: CZ26277557 a poskytovateľom webhostingu pre tvorbu eshopu je Biznisweb.sk IRISOFT, s.r.o., Horný Šianec 234/11, 91101 Trenčín
Kancelárie: Pod Juhom 6477, Trenčín, ICO: 36332275, pričom všetky osobné údaje dotkuných osôb sú kryptované a všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

V Revúcej, 31,12,2016

Ing.František Kokoš konateľ spoločnosti

YALONG TRADE s.r.o.

Ružová 728/2, 05001 Revúca, SK

Aktualizované 31.12.2016

Pri objednávke nad 60 Euro s DPH darček - Wellmaxx Hyaluron skin refining peeling 100ml v hodnote 18.90 euro s DPH bude automaticky vložený do košíka. Platí do 30.4.2018.

peeling na tvár

TEST KRÉMOV

Ošetrenie pleti WELLMAXX SKINEFFECT medical beauty:

DEVEE LOGO

WELLMAXX LOGO

Značky, ktoré rozumejú pleti. Experti na vrásky. 

žehličky na pleť 

Neviete si vybrať? V brožúrke nájdete všetky potrebné informácie o výrobkoch. VIAC TU. 

Kontakt:

Objednávky:

 
Otváracie hodiny:
9:00 - 16:00 pondelok - piatok

„Naša pokožka dokáže s plynúcim časom v sebe viazať čoraz menej vlhkosti. Jej prirodzený obsah hyalurónu klesá. Pružnosť pokožky sa znižuje. Objavujú sa prvé čiary a jemné vrásky."


Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie